Vláha na poli - plné stodoly

05.09.2018

Máme za sebou dlouhé, horké a suché léto. Podle většiny národa a médií nádherné. Avšak z pohledu zemědělců, vodohospodářů a lesníků katastrofální. Voda chybí všude a pokud si to neuvědomíme, tak brzy bude chybět i v trubkách našich vodovodů.

Meteorologové stále uklidňují veřejnost a možná i naše politické reprezentanty tím, že suma srážek i za poslední roky se nikterak významně neliší od dlouhodobého normálu. Co se tedy stalo? No asi proti vůli některých "expertů na všechno" nás opravdu navštívily klimatické změny. Možná je úhrn srážek stále v intencích průměru za posledních padesát let. Diametrálně se však změnilo rozložení srážek a jejich intenzita. A s tím se musíme naučit žít.

Ke zlepšení situace a redukci rizika vodní krize v naší krásné zemi může významným způsobem přispět zlepšení přístupu hospodářů k půdě, která je základem úspěchu jejich podnikání a často i existence.

Jeden hektar zdravé, neutužené půdy může zadržet až 4 000 000 litrů vody! Retenční kapacita půdního fondu České republiky tedy činí 8,5 miliardy metrů krychlových! Ovšem vlivem degradačních procesů a především vlivem nevhodného hospodaření je dnes sotva poloviční. A to je opravdu zoufalé. Za této situace půda není schopna pojmout vodu z prudkých lijáků. Z kopců voda odteče často i s ornicí a na rovinách se tvoří laguny, které se následně z větší části vypaří, aniž by voda vsákla do půdy. V hloubce půdního profilu pak tato voda chybí a prohlubuje se deficit vláhy, který se na degradovaných půdách jen velmi těžko vyrovnává.

SEŠLI JSME SE VE ZVOLENĚVSI

Na základě dlouhodobé spolupráce s ASZ od vzniku projektu "Rok půdy" v roce 2015 jsme se rozhodli v letošním roce pro uspořádání polního dne, kde bychom demonstrovali nové technologie na základě použití půdních biostimulátorů a nejmodernější techniky na zpracování půdy. Ve spolupráci s firmami Olmix se svým centrálním dovozcem Useva Uni Choceň a Köckerling se svými distributory P&L Biskupice (středisko Louny) a Dagros jsme dne 5.9.2018 uspořádali na pozemku firmy Obilka s.r.o. z Žižic Polní den s ukázkou půdního profilu a také ukázkou techniky na zpracování půdy. Na pozemku jsme se se zástupci pořádajících společností sešli již den předem, abychom společně prodiskutovali rozmístění techniky, umístění profilu, stanů a cateringu. Trochu nás štvalo, že po víkendových deštích je pole rozbahněné a bláto se nám lepí na boty a vjezd osobákem na pole nepřipadal v úvahu, ale věřili jsme, že půda mezi strništěm po silážní kukuřici do druhého dne trochu vyschne. Hned vzápětí jsme ale zjistili, že stojíme na špatném poli. Takže následoval přesun o 200m blíže směrem k vesnici Zvoleněves.

Na správném stanovišti byla zcela odlišná situace s vlhkostí půdy. Pole po ozimé pšenici bylo sice vlhké, ale půda nebyla blátivá a vjezd vozidly na pole byl zcela bezproblémový. Se svými kolegy Ivanem Petrtýlem a Petrem Bezděkovským jsme zahájili výkop půdní sondy. Rozhodli jsme se pro rozměr 2x1m a metr hloubky. Prvních cca 40cm se kopalo naprosto bez problému za použití rýčů a lopaty, nebylo třeba na rýč ani příliš šlapat. To je pro nás, co kopeme sondy vždy jasný signál, že struktura půdy je naprosto v pořádku. Poté jsme narazili na lehké podorniční utužení, ale i tento pozůstatek z dob hluboké orby a špatného přístupu k půdě jsme byli schopni překonat, a to díky tomu, že na tomto poli byl již 3x aplikovaný půdní biostimulátor Neosol a utužená zóna již byla z velké části díky působení půdní biologie a kořenů rozrušená. Přechodový horizont jsme až na mateční horninu v hloubce jednoho metru překonali také poměrně snadno. V celé hloubce profilu jsme mohli vidět chodby po žížalách a také intenzivní prokořenění. Také půdní vlhkost byla v celé hloubce profilu dobrá a půda krásně voněla. Takováto půda, jakou nám ukázal tento půdní profil, dokáže efektivně hospodařit s vodou a plně se projeví její produkční potenciál k naprosté spokojenosti hospodáře. Věřte mi, že po takové odpolední rozcvičce nemáme problém večer usnout a spát jako mimina.

Ráno nás vítalo modrou oblohou a sluncem drápajícím se nad východní lehce zamlžený obzor. A když z ranní mlhy vykoukla i hora Říp, bylo jasné, že nás čeká krásný den. U snídaně padaly odhady na návštěvnost, ale také obavy, že když je tak hezky, zemědělci budou sklízet zrnovky a my budeme nuceni sníst každý minimálně 3 klobásy. Naše obavy se naštěstí nenaplnily a naši akci navštívilo cca 70 lidí z řad zemědělců, odborné veřejnosti a zástupců zemědělských firem. Po zahájení polního dne Ing.Petrtýlem byl pozván ke slovu také Ing.Procházka, aby nám všem sdělil něco o svém hospodaření na zdejších půdách a také o tom, proč se rozhodl před 8mi lety začít používat půdní biostimulátor Neosol a jaké s ním má výsledky a zkušenosti. Ing.Procházka hospodaří na 460 ha orné půdy v okolí Žižic a Zvoleněvsi ve středních Čechách v okrese Kladno. Vždy se snaží mít zhruba polovinu výměry obsetou obilninami, zbytek pak luštěninami, olejninami, cukrovou řepou, sojou, aj. Na tomto konkrétním poli byl Neosol aplikován vždy na podzim. V roce 2015 zde byla sója, poté pšenice, řepka, letos opět pšenice a příští rok zde bude cukrová řepa. Pšenice v letošním roce dosáhla výnosu 6,76t/ha a to pouze se 120kg dusíku! Ing. Procházka vyzvednul u Neosolu jednoduchost použití bez ohledu na plodinu, typ půdy a termín aplikace. Na všech polích si po aplikaci Neosolu všímá pozitivních změn. Ing.Procházka zastává názor, že je důležité pracovat s půdou, aby byla v dobré kondici a zbytečně do ní nedávat vše, co je možné. Tento přístup je praktickým potvrzením modelu hospodaření na principech udržitelného zemědělství.

Jako další se ujal slova Ing.Václavík ze společnosti Olmix, který po přivítání hostů krátce vysvětlil, o jaký půdní typ se na daném poli jedná a obecně o něm pohovořil. Poté stručně objasnil situaci s půdním profilem na tomto konkrétním poli a přesunul se k půdní sondě, kterou po celou dobu polního dne komentoval a popisoval. U naší sondy celý den postávaly menší či větší skupinky lidí a zájem byl opravdu velký.

Petr Frománek, zástupce společnosti Köckerling, zahájil povídáním o společnosti Köckerling komentované ukázky strojů na zpracování půdy. Jemu a jeho kolegům se podařilo na plac dostat obdivuhodný počet šesti strojů na zpracování půdy a jednoho secího stroje. Zastoupeny byly všechny oblíbené modely, jako například Allrounder, Trio, Vario, Vector či Rebel a secí stroj Ultima CS. Každý z těchto strojů byl následně odborně okomentovaný a popsaný a každý také prakticky předvedl, jakou dělá práci, takže návštěvníci polního dne mohli na vlastní oči vidět, jak si který stroj poradí se zpracováním půdy.

Polní den u Ing.Procházky se dle mého mínění velice vydařil, celý průběh byl naprosto bez problémů a jasně jsme mnohým zemědělcům ukázali, že i bez živočišné výroby lze mít pole v dobré kondici a dosahovat poměrně jednoduše dobrých výsledků. Pozměněnými slovy majora Borovičky z Tankového praporu stojícího u tankového zákopu: "Toto pole může být vzorem všem zemědělcům."

NĚCO VÍCE O PŮDĚ, KTERÁ NÁS ŽIVÍ

V okolí Žižic se nacházejí převážně černozemě. Jsou to naše nejúrodnější půdy, které dosahují ze stobodové stupnice produkčního potenciálu 60 - 100 bodů. Jsou to ovšem i půdy nejvíce ohrožené degradací a vlivem nedostatku vláhy často jejich produktivita klesá hluboko pod dolní hranici úrodnosti. Na pozemcích, kde hospodaří ing. Milan Procházka se svým společníkem Vladislavem Štorkem, půda nedostatkem vláhy netrpí. Proč tomu tak je, když více než 20 let hospodaří bez živočišné výroby a navíc neorají? Před osmi lety si osvojili technologii s využíváním půdního biostimulátoru PRP SOL a každoročně jej aplikují na 2/3 z výměry svých 460 ha orné půdy. Na pozemku, kde jsme společně s místními hospodáři a firmou Köckerling realizovali polní den s ukázkou půdního profilu a práce strojů na zpracování půdy, byl PRP SOL a jeho vylepšený nástupce NEOSOL aplikován 3x. A je to vidět!

Půdní profil černozemě modální na spraši byl přímo učebnicový. Bez výrazného utužení, s optimální půdní strukturou, kořeny po pšenici byly zřetelně viditelné až na dně půdní sondy v hloubce 1 metr. Celý profil byl rovnoměrně provlhčený, bez známek zablácení v povrchové vrstvě po 25 mm srážek dva dny před akcí. Půda doslova voněla, jak má zdravá půda vonět. Viditelné kanálky po žížalách byly i na dně sondy, tak jak tyto továrny na výrobu humusu sledovaly a konzumovaly zbytky kořenů po loňské řepce. Situaci na pozemku odpovídala i kvalita práce předváděných strojů. Byla prostě výborná.


Půdní profil na pozemku Na pachtech, parcela číslo 598, celková výměra 24,16 ha, k.ú. Zvoleněves

V povrchové vrstvě do 10 cm půdní struktura optimální, bez známek utužení, půdní agregáty oválné, lehce drobivé, velikost 2 - 10 mm půda vlahá na povrchu suchá, pozemek po srážkách plně přístupný.

Optimální půdní struktura až do hloubky 40 cm, jasně viditelná síť kořenů po pšenici ozimé. Zcela rozložené posklizňové zbytky řepky z předchozího roku.

Od 40 do 60 cm viditelné mírné technogenní utužení, jako pozůstatek hlubokých oreb před více než 20 lety. Utužení není významné, nebrání růstu kořenů do hloubky.

Od 60 cm v přechodovém horizontu opět optimální půdní struktura a viditelné kořeny i kanálky po žížalách až na dno sondy v hloubce 100 cm.

Celý půdní profil rovnoměrně provlhčený s vlahou vůní zdravé půdy. 

Komentář k půdní sondě po Neosolu vykopané v rámci polního dne v Žižicích