Vliv aplikace půdních biostimulantů na vlastnosti půdy a výnos - Ing. Ivana Šindelková

28.04.2023

Zemědělská prvovýroba se začíná potýkat se stále zásadnějšími problémy, které není potřeba zdůrazňovat. Negativní jevy střídání období sucha a období dešťů v průběhu roku situaci umocňují. Výnosy nám potvrzují naši nepřipravenost na tyto situace. Půdy vlivem intenzivního hospodaření, jsou ve špatném strukturním stavu a nejsou schopny výkyvy počasí eliminovat.

Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů potvrzuje, že je více než 66 % světové zemědělské půdy degradováno, což má zásadní dopady na její úrodnost a schopnost zemědělství uživit světovou populaci. Zemědělství se stane udržitelným pouze tehdy, pokud bude jeho hlavní nástroj - půda, vnímám jako nejcennější přírodní bohatství.

Optimální fungování půdy je závislé na jejich biologických, fyzikálních a chemických vlastnostech a na schopnosti zadržovat vodu. V posledních letech je snaha o zvyšování - intenzifikaci zemědělské produkce neskutečně nákladná a nerentabilní. Půda je vyčerpaná. Cestou k nastartování přirozených mechanismů s významnými přínosy pro zemědělství je aktivace půdního ekosystému - regenerace půdy. 

Je potřeba využít systémové řešení, které naplňuje ošetřování půdy, zájmy a potřeby pěstitelů. Zabezpečit tak ochranu půdního fondu a plně respektovat podmínky ochrany životního prostředí. Zajistit kvalitnější produkci vedoucí k lepšímu zdravotnímu stavu plodin. Nabízejí se tak inovativní řešení, které se významně podílejí na naplnění cílů globálního trendu - zdravá půda, zdravé rostliny, zdravý život = kvalita produkce. Biodiverzita, lepší zdravotní stav půdy má i vysoce pozitivní vliv na redukci např. nežádoucích chorob a škůdců.

Cílem sledování této lokality je ověření systému pěstování pomocí půdních biostimulací v provozním pokusu v rámci osevního postupu sledovaného hospodařícího podniku na Jižní Moravě.

Pro prohlédnutí metodiky nebo ke stažení klikněte na obrázek nebo přejděte do sekce