VÚMOP - Metodický postup a testování možností zvýšení retence půdního prostředí (závěrečná zpráva)

02.08.2019

Náplň předkládaného víceletého funkčního úkolu reaguje na kvalitu půdy v České republice, která je ovlivňována mnoha degradačními faktory. Každá půda má určitý přirozený potenciál podléhat určitému degradačnímu procesu, avšak větší vliv na směr vývoje půdy má zemědělec a obecně jím volený management půdy. V současnosti je mnoho půd v naší republice výrazně degradováno, mnohdy již za hranici stavu, kdy by půda byla schopna tyto vnější zásahy vyrovnávat svými vnitřními mechanizmy. Mluvíme-li o degradaci půdního prostředí, nemůžeme opominout také změny klimatu, které v interakci se stavem půdy ovlivňují samotnou produkční schopnost. Zvyšování průměrné denní teploty a extremita počasí z pohledu atmosférických srážek (povodně x sucha) nutí zemědělce zamyslet se nad limity jejich půd. Již to často nejsou nedostatek hnojiv, ani choroby a škůdci, ale jako limitní je a pod vlivem změn bude v krajině nedostatek vody pro dlouhodobé zajištění vláhových potřeb plodin. Toto se týká především našich nejúrodnějších půd, které hospodaří z vodou získanou z atmosférických srážek. Eroze půdy snižující retenční schopnost, stejně jako utužení, ztráta stability půdní struktury a omezení sorpce obecně, mají dopady na koloběh vody v půdě. Mnoho hlubokých půd schopných potenciálně zadržet i 360 l vody na m3 pojme zlomek tohoto množství, neboť povrch s nestabilní půdní strukturou pokrývá krusta bránící infiltraci vody do větších hloubek, přičemž hloubka půdy je díky utuženému podorničí omezena na hloubku kultivačního zásahu. Je tedy třeba hledat postupy, které by navrátily půdě její přirozené vlastnosti a podpořily především hydrologické funkce, které jsou u degradovaných půd výrazně ovlivněny a negativně dopadají i na funkci produkční. Variantní řešení předkládaného úkolu a terénní ověření běžně dostupných technologií by mělo přinést relativní srovnání alternativního managementu půdy degradovaných ploch s postupy konvenčními. Vyhodnocením ekonomiky hodnocených variant pak bude možné popsat návratnost zvoleného revitalizačního postupu z pohledu dlouhodobějšího časového horizontu.

Celá zpráva ke stažení zde: